Gjeldende betingelser

Gjeldende betingelser

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av eupriser.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra eupriser.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering 

Alle priser er oppgitt inkludert frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra eupriser.no side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos eupriser.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser eupriser.no eller eupriser.no's samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

18?

Er du 18 år? For og handle på eupriser.no så må bestiller/mottaker være over 18 år.

Reklamasjon

Før feil meldes til eupriser.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik eupriser.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til eupriser.no slik at eupriser.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir eupriser.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

 Eupriser.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av eupriser.no, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med eupriser.no, betaler ikke eupriser.no disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Betalingsvilkår

Eupriser.no sender kun ordre mot forskuddsbetaling, oppkrav bruker vi ikke.

Tilbake
Kopirett © 2019 Eupriser.no